Hírek

Álláspályázat

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft

 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI

 

álláshely betöltésére

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves határozott időre szóló betöltésére.

A munkavégzés helye: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

-         a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,

-         a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,

-         a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

2.) Az ügyvezető jogállása: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 22. § (1) bekezdése alapján természetes személy, a Gt. 22. § (2) b) pontja alapán a vezető tisztségében megillető jogokra és kötelezettségeire a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. A Munka Törvénykönyve alapján 5 év határozott idejű munkaviszony létesítése.

3.) A munkakör betöltésének feltételei:

-         A cég profiljába illő felsőfokú végzettség,

-         Büntetlen előélet,

-         Cselekvőképesség,

-         Magyar állampolgárság,

-         Legalább 5 év vezetői gyakorlat.

4.) Az elbírálásnál előnyt jelent:

-         Településüzemeltetés vagy –fejlesztés terén szerzett nagyobb szakmai gyakorlat, tapasztalat

-         Vállalkozásban való jártasság

5.) A pályázathoz csatolni kell:

-         Szakmai önéletrajz – fényképpel ellátott

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylésére vonatkozó postai szelvény másolata

-         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

-         Vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

-         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagában foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

-         Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz

6.) Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: az elbírálást követően azonnal

7.) A pályázat beérkezésének időpontja: 2014. február 10. hétfő 16.00 óra

8.) A pályázat benyújtásának módja:

-         Postai úton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címre

-         Személyesen: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatala, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Titkárság

-         A pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „ügyvezető igazgatói pályázat”

9.) A pályázat elbírálása:

-         A pályázatot Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első rendes ülésén, amelyről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

-         A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

10.) A pályázati kiírás közzétételének helye:

-         Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat honlapja (www.nagykovacsi.hu)

-         Metropol Újság